ثبت نام ملکه برای سال 1399

ملکه باکره (داخل قفسک) 40.000 تومان
سفارش بیش از 30 فروند 35.000 تومان
سفارش بیش از 100 فروند 30.000 تومان

ملکه بارور طبیعی (داخل قفسک حمل)

140.000 تومان

ملکه بارور طبیعی با کندوچه تام پویان مهر

220.000 تومان

ملکه بارور مصنوعی با دوقاب جمعیت در کندوی

پنج قاب لانگستروت 1.000.000 تومان

ملکه لاین مادری با دو قاب جمعیت

4.000.000 تومان

فرم ثبت نام ملکه زنبور عسل

ثبت نام ملکه برای سال 1399