سفارش ملکه برای سال 1399

ملکه باکره

ملکه باکره  (داخل قفسک)   40,000 تومان

سفارش بیش از 30 فروند     35,000 تومان 

سفارش بیش از 100 فروند    30,000 تومان

ملکه بارور طبیعی

ملکه بارور طبیعی داخل قفسک حمل 

140,000 تومان

ملکه بارور طبیعی

ملکه بارور طبیعی با کندوچه تام پویان مهر

 220,000 تومان

ملکه بارور مصنوعی

ملکه بارور مصنوعی با دو قاب جمعیت در کندوی پنج قاب لانگستروت 

 1,000,000 تومان

ملکه لاین مادری

ملکه لاین مادری با دوقاب جمعیت 

 4,000,000 تومان