كنه واروا

همانطور كه در عكس ذكر شد، يكي از علائم آلودگي كلني هاي زنبورعسل با كنه واروا، مشاهده زنبورهاي بدون بال يا زنبورهايي با بال هاي تغيير شكل يافته و تحليل رفته است. نظرات مختلفي براي دلايل بوجود آمدن اين حالت ذكر شده است:
اولين دليل كه مي تواند باعث بروز اين حالت شود اين است كه به دليل تغذيه كنه از همولنف زنبور ، رشد و توسعه بالها در مراحل رشد زنبور در دوران نوزادي با مشكل مواجه مي شود.
دليل دومي كه ذكر شده است اين است كه در كلني هاي آلوده به كنه واروا، زنبورهاي پرستار به دليل آلودگي با كنه در دوران شفيرگي، غدد هيپوفارن‍ژيال آنها به خوبي توسعه نيافته و به همين دليل وظايف پرستاري و تغذيه نوزادان را به درستي انجام نمي دهند، به همين دليل نوزاداني كه به خوبي تغذيه نشده اند، در هنگام تولد با بالهاي دفرمه متولد مي شوند.
دليل سوم براي بوجود آمدن اين حالت، اثر ويروس تغيير شكل بال هست. يكي از آسيب هاي كنه واروا در سطح كلني، انتقال و شيوع عوامل بيماريزا است. يكي از ويروس هايي كه توسط كنه در بين كلني شيوع پيدا مي كند، همين ويروس تغيير شكل بال ياDWV است .
جمع آوری و تنظیم: مهندس اسماعیل غفوری