دانشنامه

در این بخش مفاهیم پایه ای تا پیشرفته صنعت زنبورداری را میتوانید مطالعه کنید

20 دسامبر 2019

تأثير خشك كردن با هواي گرم بر خصوصيات كيفي و فيزيكی وشيميايي گرده زنبورعسل

تأثير خشك كردن با هواي گرم بر خصوصيات كيفي و فيزيكی وشيميايي گرده زنبورعسل گرده گل يكي از مهمترين توليدات كلني هاي زنبور عسل است و […]
11 دسامبر 2019

مدیریت تهدیدات زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی زنبور عسل ایرانی

شناسـایی تهدیـدات زیسـت محیطـی و راههـای مقابلـه بـا آنهـا در جهـت برقـراری امنیـت غذایـی و همچنیـن حفـظ ذخایر ژنتیکـی از اهـداف مهـم پدافنـد غیـر عامـل در […]
11 دسامبر 2019

اثرات جایگزین گرده بر عملکرد کلنی های زنبورعسل

در مواقـع كمبـود گرده در طبیعت، عدم دسترسـی زنبورعسـل بـه منابـع مناسـب پروتئیـن، حیـات و بقـای کلنـی را بـا خطرهای جـدی روبـرو مـی کنـد و ایـن […]
11 دسامبر 2019

پرورش نرهای سالم پروازی برای امر پرورش ملکه

با توجه به اینکه یکی از مهمترین نکات در تولید ملکه تولید نرهای سالم پروازی می‌باشد یکی از متدهای تولید نر را که برگرفته از علم […]
11 دسامبر 2019

استرس باعث کاهش فعالیت چراگری گرده در زنبورهای عسل می شود

در شرایط کنونی زنبورداری در جهان ، یکی از بزرگترین چالش های زنبورعسل، استرس های متفاوتی هست که در زندگی با آن مواجه هست، اینها شامل […]
11 دسامبر 2019

پرورش و نگهداري زنبورهاي نر

پرورش و نگهداري زنبورهاي نر سالم و به تعداد كافي براي جفت گيري موفقيت آميز ملكه هاي زنبورعسل، ضروري است.اطلاعات در خصوص زنبورهاي نر و مديريت […]
11 دسامبر 2019

تهيه عصاره آبي بره موم

تهيه عصاره آبي بره موم همانطور كه دوستان اطلاع دارند غالبا براي استفاده از بره موم در صنايع دارويي و آرايشي و بهداشتي ، از انواع […]
06 دسامبر 2019

بیماری سپتی سمی در زنبورعسل

عامل ایجاد این بیماری در زنبورعسل یک باکتری به نام پسودوموناس اروجینوزا است. این بیماری مختص زنبورهای بالغ است، به نظر می رسد رطوبت از عوامل […]
ثبت نام ملکه برای سال 1399