Large Spinner
استفاده از سیستم کندوی کف باز و مزایای آن نسبت به کندوهای رایج در کشور

استفاده از سیستم کندوی کف باز و مزایای آن نسبت به کندوهای رایج در کشور

12 ژانویه 2020

چكيده :

اســتفاده از سيســتم كندوى كف باز با عايق بندى كامل زير درب كندو به وسيله فوم و يك لايه پلاستيك ضخيم باعث مهارهوا گرم در فضاى داخلى كندو خواهد شد. از مزاياى استفاده از اين سيستم مى توان: آرام شدن زنبورها و كم نيش زدن آنها بخاطر جلوگيرى از ايجاد دماى كاذب در درون كندو در ســاعات گرم روز – جلوگيرى از تجمع رطوبت و كپك زدگى شــان هاى كلنى در فصول ســرد و مرطوب ســال- امتناع از ايجاد گرماى بيش از حد كه باعث جلوگيرى از فعاليت زنبورها خواهد شــد و اين اعتراض به صورت خوشه بستن زنبورها كه در جلوى دريچه پرواز كندو ظاهر مى شــود. كنترل بيمارى نوزماى زنبور عســل بوســيله رطوبت زدايى داخل كندو- كنترل كنه واروا – جلوگيرى از خفگى كلنيها در هنگام كوچ دهى زنبورســتان – امكان جلوگيرى پرواز زنبورها در هنگام سمپاشــى منطقه به مدت چهار روز كامل، صرفه جويى در نيروى انسانى و زمان در مورد كنترل و بازرسى كلنى ها در زنبورستان، كنترل و جلوگيرى از رشد شپش زنبورعسل (coeca Braula) دليل استفاده از پلاستيك در تمامى فصول سال بجاى پارچه يا غيره.

مقدمه:

ازسيســتم كنــدو با كفه كاملا باز در كشــور آلمان و كشــورهاى اروپاى مركزى اســتفاده مى شــود . كندوهاى چوبى و حتى فومى كه بصورت كامــل و مخصوصاً از زاويه زير درب كندو عايق بندى شــده اند ، كفه اى كاملا بازدارند و فقط با تورى مانع از خروج زنبورعســل پوشــيده شده اســت . حتى اين كلنيها در فصل زمســتان هم با كفه اى كاملا باز مديريت

و نگهدارى مى شوند.

توضيح در مورد نحوى عملكرد اين سيستم : اگر شما دود سيگارى را در يك ليوان برعكس بدميد ، دقيقا” حركت هواى گرم را خواهيد ديد و مشــاهده مى كنيد كه دود سيگار در قسمت بالاى ليوان ( ته ليوان) قرار مى گيرد كه با يك حركت آرام از ليوان خارج مى شود. با اين آزمايش پى مى بريد كه چنانچه هوايى از قســمت بالايى و زير درب كندو خارج نگردد، هواى گرم در داخل فضاى بدنه كه همان طبق باشد جمع ميشود و زنبورها قادرند با جنب و جوش و حركت ، هواى داخل را به پايين فشــار از قسمت پايين كندو هواى تازه دريافت نمايند.

دهند و مجددا فوايد استفاده از اين سيستم:

كنترل پارازيت واروا از طريق رفتار بهداشتى زنبورها ( تكان هاى شديدى كه زنبورها در حالت داشتن پارازيت به بدن خود مى دهند) و مخصوصاً نژاد كارنيكا از كشــور آلمان به اين منظور اصلاح نژاد شــده است كه زنبورها قادرند با دور ســازى پارازيت واروا از بدن خود كاهش سطح آلودگى قابل توجهى را در اين سيستم از خود نشان دهد. (نتيجه ى بررسى و تحقيقات

2008 مركز تحقيقات ايالت هســن كشــور آلمان با مديريت دكتر بوشــلا بــوده كه در مجله ى پرورش زنبور عســل آلمــان Bienenjournal درج شده بود) كنترل ســاده ريزش طبيعى پارازيت واروا به منظور مشــخص نمودن دز

داروئى مصرفــى، بــا پهن كردن يــك ورقه روغنى در زير كنــدو بدون باز كردن در آن. كنترل و جلوگيرى از بيمارى نوزماى زنبور عســل به علت تهويه كامل داخل كندو. آرام بودن كلنى به علت گرم نشــدن كاذب داخل كندو در حالت تابش

آفتاب و جلوگيرى از اختلاف دماى شديد در حالت باز كردن درب كندو و داشتن دماى مناسب داخلى . جلو گيرى از تجمع و خوشه شدن زنبورها به علت دماى داخلى بيش از حد در كندوهاى قديمى. بازديد كلنى از قســمت زير كندوها به منظور كنترل ســريع و سطحى شــاخون تراشــى بدون باز كردن درب بالاى كندو به علت سه تيكه بودن كندو ( در كندو- طبق- و چهار چوب كفه كندو ). كنترل كامل كندوها به منظور جلوگيرى از خفه شــدن كلنى در حالت جابجايى ، بصورتى كه حتى قادر هســتيم كــه دريچه پرواز كندوها را در تاريكى كامل بســته و فــرداى آن روز در وســط روز كندوها را حتى در مناطق گرمسيرى جابجا كرد، بدون اينكه تلفات خفگى را به دنبال داشته باشد. جلوگيرى از پرواز زنبورها به بيرون از كندو در مناطقى كه ســم پاشى مى شــود حتى به مدت سه الى چهار روز بدون اينكه مشكلى پيش آيد.

(حتما مقدارى آب در شربت خوريها ريخته شود !)

ســالم ماندن قســمت هاى مختلف كندو به علت جمع نشدن رطوبت در داخل كندو. كپك نزدن شــانهاى بدون زنبور داخل كندو در فصلهاى پر رطوبت سال و درحالت زمستان گذرانى در انبار. جلوگيرى از رشــد شپش زنبورعسل (coeca Braula )به علت استفاده از پلاســتيك به جاى پارچه يا امثال آن بر روى شــان هــاى كلنى . چون شرايطى كه پارچه يا هر نوع گونى در روى شان هاى زنبور عسل به واسطه جــذب رطوبت ايجاد مى نمايد ، محيط مناســبى براى تجمع شــپش هاى زنبور عسل است؛ كه مى توان با در معرض نور خورشيد قرار دادن پارچه فوق حتى براحتى تحرك شپش ها را بر روى آن مشاهد نمود. مشكلات استفاده از اين سيستم :

در حالت كوچ زنبورســتان و جابجايى كندوها بايد حتماً قطعات كندو را كه شامل:

درب – بدنه كه همان طبق و كف كندو مى باشد را با هم به وسيله يك كمربند مخصوص كه هزينه ى آنچنانى هم ندارد با ايمنى كامل دور تا دور ببنديد. لازم به ذكر اســت كه از اين كمربندها مى توان ساليان سال استفاده كنيد.

در اين سيستم استفاده از داروهاى دودزا بازدهى بالايى ندارند. حتماً بايد از شــربت خورى كتابى كه حجم يك قاب را اشــغال مى كنند اســتفاده شود، چون فضاى زيرسقف درب كندو با فوم و پلاستيك پوشيده

شده است.

رعايت نكات مهم در مورد ساخت و اجراى اين طرح:

به هيچ وجه نبايد سوراخ هواكشى در بدنه ى كندو يا همان طبق يا روى درب كندو باقى گذاشت. از پلاســتيك ضخيم براى روى شــان ها استفاده شــود تا به هيچ وجه هوايى از زير درب كندو خارج نگردد. در صورتــى كه زنبورهــا با بره موم تورى كف كنــدو را گرفتند به اين معنى است كه هواى كندو از زاويه ى زير درب كندو خارج مى شود و عايق كارى انجام شده ناقص مى باشد.

ايجاد 1ســانتيمتر فضاى خالى مابين سطح بالايى شان ها و سطح فوم داخــل درب كندو در حالت بســته بودن درب كندو الزامى اســت ، چون زنبورها با بافت زدن بر روى شــان ها و فشــار دادن پلاستيك به بالا باعث رفت و آمد مابين شــان ها از سمت بالا خواهند شد و چنانچه فضايى در كار نباشــد ارتباط شــان ها با هم از بالا قطع خواهد شد و مخصوصاً در زمستان گذرانى باعث تلفات خواهد گرديد . استفاده از هر نوع تورى فلزى براى كف كندو مانعى ندارد . چون زندگى زنبورها در واقع از قسمت پايينى طبق يا همان بدنه شروع مى شود ولى در كشور آلمان از جنس تورى گالوانيزه استفاده مى شود. ايجــاد فضايــى برابر8 تا 10ســانتيمتر مابين انتهاى شــان هاى آويزان شــده در داخل بدنه ى كندو تا ســطح تورى كف كندو پيشنهاد مى شود، چــون در اين صورت شــما از تلــه ى پارازيت گير ( كنــه ى واروا ) طبيعى برخوردارخواهيد شــد. به اين معنى كه با ايجاد ايــن فضا زنبورها در فصل مــوم بافى فراوان با ايجاد ســلولهاى نر بافت باعث جــذب كنه ها به داخل

اين ســلولها خواهند شــد و مى توان با بازيد از كف كندو و اســتفاده از يك كاردك زنبــوردارى بدون اينكــه درب كنــدو را باز نمود با تراشــيدن اين ســلول هاى نربافت سربســته شــده تا 50 درصد از كنه ها را بدون استفاده از دارو، از بين برد.

ایجاد زنبورستان موفق

آیا علاقمند به ایجاد یک زنبورستان موفق با ملکه های گیلانیکا هستید؟

برای ثبت نام و خرید ملکه کلیک کنید