Large Spinner
زنبورهای کردوان (Cordovan)

زنبورهای کردوان (Cordovan)

10 آگوست 2021

ملکه های کردوان

زنبورهای کردوان از لحاظ فنی یک زیر مجموعه از زنبورهای ایتالیایی با رنگ‌ زرد بیشتر هستند

همچنین آنها کمی نجیب تر از پسرعموهای ایتالیایی خود هستند و به نظر میرسد اندکی غارتگر تر باشند

آنها با بدن کاملا زرد روشنشان برجسته تر و قابل تشخیص هستند که هیچ اثر بندی یا خطی روی تنشان نیست

ایجاد زنبورستان موفق

آیا علاقمند به ایجاد یک زنبورستان موفق با ملکه های گیلانیکا هستید؟

برای ثبت نام و خرید ملکه کلیک کنید