Large Spinner
تأثیر تعداد کارگران  بر روی تلقیح  ملکه های زنبور عسل نگهداری شده در دمای اتاق

تأثیر تعداد کارگران بر روی تلقیح ملکه های زنبور عسل نگهداری شده در دمای اتاق

24 ژانویه 2023

محققان نشان داد که افزایش قابل توجهی در تعداد اسپرم‌های وارد شده به اسپرماتکای ملکه‌های تلقیح شده ممکن است پس از قفس شدن ملکه‌ها در یک کلنی پرستا رخ دهد، اما زمانی که زنبورهای کارگر به آن دسترسی داشته باشند و نشان دادن که 250 کارگر باید در محل نگهداری ملکه در انکوباتور شرکت کنند...


اما بسیاری از پرورش دهندگان ملکه، ملکه ها را پس از تلقیح مصنوعی ، در دمای بیرون در کندوچه های کوچک مختلف، در اندازه های مختلف جفت گیری یا جعبه های مختلف نگهداری می کنند.

دمای داخل خوشه زنبورهای کندوچه ها ممکن است به طور قابل توجهی با کلنی معمولی یا انکوباتور متفاوت باشد.


محققان نشان دادن که فرآیند انتقال اسپرم از مجرای تخمک به داخل اسپرماتکا حدود 24 ساعت طول می کشد. بنابراین دمای پایین و همچنین سایر شرایط نامطلوب در این فرآیند اختلال ایجاد می کنند.

قبلاً محققان دریافته بودن که ملکه هایی که پس از تلقیح در قفس هایی با 5 تا 10 کارگر نگهداری می شدند، مجرای تخمدانی خود را از مایع منی پاک نمی کردن، در حالی که ملکه هایی که در کندوچه نگهداری می شدند این کار را انجام می دادند.

پژوهشگران نشان داده اند که ملکه هایی که پس از تلقیح مصنوعی در دمای 34 درجه سانتیگراد نگهداری می شوند، حدود 1 میلیون اسپرم بیشتر در اسپرماتکا ذخیره داشتند نسبت به آنهایی که با 10 کارگر در کلنی پرستا یا در انکوباتور در دمای 24 درجه سانتیگراد نگهداری می شوند.

بنابراین این سوال مطرح می شود که کمترین تعداد کارگران مورد نیاز برای حضور چقدر است برای ملکه های تلقیح مصنوعی که در کندوچه های کوچک خارج از انکوباتور نگهداری می شوند؟


در مجموع 60 ملکه 7 تا 10 روزه با 8 میکرولیتر اسپرم تلقیح مصنوعی شدند. بلافاصله پس از تلقیح، تمام ملکه ها در جعبه های کوچکی قرار داده شدند که کارگران در آنها متفاوت بودند از

تعداد 20 تا 350 عدد زنبور کارگر 

ملکه های تلقیح شده در همان روز به کارگران با تعداد همراهان مختلف معرفی شد. کارگران با C02 در زمان معرفی ملکه بی هوش شده بودند. جعبه های 5.5 سانتی متری در 12 ×12 سانتی متری همراه با یک تکه شانه، شربت و خمیر شیرین و زنبوران همراه بودن.

جعبه ها در یک اتاققکی نگهداری شدن و دمای داخل خوشه کندوها دو بار در روز اندازه‌گیری شد: 10:30 صبح و 18:00 بعد از ظهر و در همان زمان، دمای اتاق اندازه گیری شد و ملکه ها دو روز پس از تلقیح کشته شدند.

اسپرماتکا تشریح شد و تعداد اسپرماتوزواهای موجود در آن چندین بار شمارش شد. از آنالیز واریانس فیشر استفاده شد و از آزمون چند دامنه ای جدید برای یافتن تفاوت های آماری معنی دار استفاده شد.


نتایج

( تعداد اسپرم در اسپرماتکا )

جدول 1 نشان می دهد که ملکه هایی که پس از تلقیح با 20 کارگر نگهداری می شوند به طور متوسط ​​تنها 1.825 میلیون اسپرم در اسپرماتکا داشتند.

افزایش تعداد کارگران به 40 عدد، تعداد اسپرماتوزوئیدهای موجود در اسپرماتکا را به میزان ناچیزی افزایش داد.

اما زمانی که ملکه ها با 80 کارگر نگهداری می شدند، افزایش آماری معنی داری در تعداد اسپرم هایی که به داخل اسپرماتکا مهاجرت می کردند، مشاهده شد. هنگامی که ملکه های تلقیح شده با 150 کارگر نگهداری می شدند، افزایش قابل توجه دیگری رخ داد و ملکه هایی با این تعداد کارگر، به طور متوسط ​​1.330 میلیون، اسپرم بیشتر در اسپرماتکا داشت، نسبت به ملکه هایی که با 20 کارگر نگهداری می شدن.

بیشترین میانگین تعداد 4.102 میلیون اسپرم در اسپرماتکای ملکه‌هایی که با 350 کارگر نگهداری می‌شدند، مشاهده شد. ملکه ها به طور متوسط ​​2.277 میلیون اسپرم بیشتر در اسپرماتکا نسبت به آنهایی که تنها با 20 کارگر نگهداری می شدند، داشتند. این بدان معناست که تعداد اسپرماتوزواهای مهاجرت شده به اسپرماتکای ملکه هایی که با 350 کارگر نگهداری می شوند، 2.25 برابر بیشتر از ملکه هایی است که تنها با 20 کارگر نگهداری می شوند.دمای داخل و خارج خوشه زنبور عسل.


جدول 2 نشان می دهد که دمای بیرونی، که در آن ملکه ها با کارگران همراه نگهداری می شدند، از 18 درجه سانتی گراد تا 25 درجه سانتی گراد متغیر است. و میانگین دمای اتاق 20.2 درجه سانتی گراد بود.

گروهی متشکل از 20 کارگر توانستند دمای خوشه را تنها 2.8 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای بیرون برسانند و 40 کارگر آن را 3.9 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای خارج کردند. با این حال، 80 کارگر دما را 8 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای بیرونی افزایش دادند. تعداد بیشتر کارگر باعث افزایش دما در خوشه حتی بیشتر می شود. میانگین دمای داخل یک خوشه 250 کارگری 33 درجه سانتیگراد بود که 12.8 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای بیرون بود. و تنها 1.8 درجه سانتیگراد کمتر از دمای نوزادان یک کلونی زنبور عسل بود. مجموعه ای متشکل از 350 کارگر میانگین دما را 14.5 درجه سانتیگراد یعنی به 34.7 درجه سانتیگراد افزایش دادن‌.

جدول 2 نشان می دهد که دمای داخل خوشه چندین بار به 35 درجه سانتیگراد و حتی 35.5 درجه سانتیگراد رسیده است .ضریب همبستگی و رگرسیون.


اگرچه روابط بین سه متغیر کاملاً دقیق نیست، ولی جدول 3 نشان می دهد که همبستگی های بسیار نزدیکی بین تعداد کارگران همراه، دمای داخل خوشه زنبورهای داخل کندوچه ، و تعداد اسپرماتوزوئیدی که وارد اسپرماتکای ملکه می شوند وجود دارد .

محاسبه ضرایب رگرسیون فقط برای شرایط زمانی بررسی شده معتبر است،که تعداد کارگران بین 20 تا 350 و دمای اتاق بین 18-25 درجه سانتیگراد باشد.

ضرایب رگرسیون ارائه شده در جدول 3 نشان می دهد که  افزایش 100 کارگر باعث افزایش دما در خوشه زنبورهای کوچک به میزان 3.5 درجه سانتیگراد، تعداد اسپرماتوزواهای وارد شده به اسپرماتکای ملکه تا 6290 

هزار میشود و افزایش 1 درجه سانتی گراد دمای داخل خوشه زنبور عسل منجر به ورود 170 هزار اسپرم دیگر به اسپرماتکای ملکه میشود.

بحث و نتیجه گیری.


تعداد اسپرماتوزوئيدهاي موجود در اسپرماتکای ملكه هاي نگهداري شده در انكوباتور و با حضور تعداد كارگرهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .

در حالی که ملکه ها در انکوباتور نگهداری می شدند با تعداد کارگران 40، 80، 160 و 250 ، به ترتیب دارای 3.1، 3.4، 4.4 و 4.5 میلیون اسپرم در اسپرماتکا بودند. و آنهایی که در دمای اتاق با 40، 80، 150 و 250 زنبوررکارگر نگهداری می شدند. تنها 2.2، 2.7، 3.2 و 3.4 میلیون اسپرم در اسپرماتکا داشتند. که قبلا اشاره شده بود توسط ((WOYKE and JASINSKI 1973) و منحصراً تعداد کارگران بر تعداد اسپرم هایی که وارد اسپرماتکای ملکه می شوند موثر نیست ، بلکه بر دما نیز تأثیر گذاشتن.

حدود 150 یا 250 کارگر باید در ملکه های تلقیح شده که در دمای اتاق نگهداری می شوند، شرکت کنند تا نتایج مشابه ملکه هایی که در انکوباتور نگهداری می شوند و به ترتیب 40 یا 80 کارگر در آنها حضور دارند، به دست آورده شود . محققان نشان دادن که ملکه هایی که به طور طبیعی جفت شده بودند، پس از اولین پرواز جفت گیری که کمتر از 3.5 میلیون اسپرم در اسپرماتکا داشتند، دوباره پرواز کرده و برای بار دوم جفت گیری کردن. 3.5 میلیون اسپرم کمترین عددی است که باید در اسپرم ملکه های تلقیح مصنوعی شده وجود داشته باشد. این تعداد اسپرم در اسپرماتکای ملکه‌ها با حضور 250 کارگر به دست آمده است. و بیشترین تعداد 4.1 میلیون اسپرم در اسپرماتکای ملکه ها با حضور 350 کارگر وجود داشت. که دما چندین بار به 35 درجه سانتیگراد و 35.5 درجه سانتیگراد نیز افزایش یافت، اما هرگز به دمای 37.5 درجه سانتیگراد نرسید ،با این وجود دمای بیش از ۳۵ درجه سانتیگراد مطلوب نیست.

بنابراین، اگر قرار است ملکه های تلقیح شده در دمای اتاق نگهداری شوند(۱۸ تا ۲۵ درجه) ، توصیه می شود آنها را به مدت دو روز در جعبه هایی با 300 تا 350 کارگر ملازم قرار دهید.

رها کردن ملکه های تلقیح مصنوعی شده در جعبه های بزرگ یا کندوچه های جفت گیری با تعداد کارگر بیشتر، احتمالاً تعداد مهاجرت اسپرم ها به اسپرماتکا را به میزان کمی افزایش می دهد.


جدول ۱. تعداد اسپرماتوزوآ در اسپرماتکای ملکه‌ها که با 8 میکرولیتر اسپرم تلقیح شده و سپس در دمای اتاق با تعداد متفاوتی از کارگران ملازم نگهداری می‌شوند (10 ملکه در هر گروه).
جدول . 2. دمای داخل یک خوشه کوچک زنبور عسل، تحت تأثیر تعداد کارگرانی که در ملکه های تلقیح مصنوعی شرکت می کنند. M یعنی دما در صبح اندازه گیری می شود ، E دما = در عصر اندازه گیری می شود.


به اهتمام مهندس رضا حاجی زادهایجاد زنبورستان موفق

آیا علاقمند به ایجاد یک زنبورستان موفق با ملکه های گیلانیکا هستید؟

برای ثبت نام و خرید ملکه کلیک کنید